ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER
    

                               ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER

         Tarih, milletlerin geçmişinin arşiv belgeleridir. Yol gösterir, yön belirler, rehberlik yapar, bilgilendirir; gururlandırır ve üzer…

         Biz kitap olarak yazmayı planladığımız, Alaçam-Yakakent tarihinden kesitler sunarak, okuyucularımızı zaman zaman asırlar içinde seyahat ettireceğiz. Onun için yazımızın başlığını da Alaçam-Yakakent tarihinden kesitler koyduk.

         Alaçam-Yakakent köylerinde ilk açılan camilerden bir kesit.

         Hicri 1207, yılında Alaçam kazası Mülküç karyesinde (köyü) Molla Hüseyin’in yaptırdığı mescidin Cuma ve Bayram namazlarının kılınabilmesi için camiye çevrilmesi ve hatiplik görevinin de Hüseyin halifeye verilmesiyle ilgili tebligat…

         Hicri 1250, yılında Yakakent-Kayalı köyünden, Feyzullah oğlu Mustafa’nın yaptırdığı camiye minber konularak(cami olması için izin verilerek) hitabet cihetinin (hatiplik görevinin)Hasan oğlu İslam’a tevcih edilmesi…

         Hicri 20. Ramazan 1252 senesinde Alaçam kazası Kızılan köyünde Veli oğlu Ahmed’in yapmış olduğu cami’de Cuma ve bayram namazlarının kılınmasına izin verilmesi ve hatiplik görevinin de Veli oğlu Mustafa’ya verilmesi…

         Hicri 1252 tarihinde Alaçam kazasına bağlı Bedeş köyünde bulunan caminin hatibi olan Seyyid Hüseyin halifenin vefatıyla boş kalan görevin oğlu Ahmet halifeye tevcihi… Burada Bedeş’e caminin ilk yapılışı ve izin veriliş tarihinin çok daha eski olduğu da anlaşılıyor.

         Bafra kazasına bağlı Alaçam nahiyesinde mescit ve mektebi bulunmayan mahallelerin isimlerini gösteren listenin gönderildiğine dair Hicri 1326 tarihli belge

         Alaçam kazasında Uluköy karyesindeki cami mütevvelisi Seyyid Mehmet’e vaki olan müdahelenin men’ine dair tebligat yazılışı Hicri tarih 1172

         Alaçam kazası Ulu köy camiinin mütevellisi Seyyid Hafız Mehmed’in rızası ile görevi oğluna ferağ eylediği Hicri 23 Ramazan 1206 tarih

         Hicri 1255 tarihinde Alaçam kazasının Gökçeboğaz köyünde bulunan caminin hatiplik görevinin Süleyman oğlu Mustafa’ya tevcihi.

         Alaçam kazasında açılan Rüştiye ve İbtidai Mektebi’nin açılışı. Hicri 1317’de Alaçam kazasında yeni açılan rüştiyeye Abana Rüştiyesi sabık Muallim-i Evveli Mahmud Efendinin tayini, iktidar sahibi birer hat muallimi tayini ile ilgili yazı…

         Hicri 1318 tarihinde, Trabzon Vilayeti Alaçam Mekteb-i Rüştiyesi hat muallimliğine(öğretmen) vergi katibi İsmail Efendi’nin tayin edilmiş olduğunun tercüme-i hal evrakının gönderilerek ilan edilmesi.

         Hicri 13 Ramazan 1318’de Alaçam nahiyesi Rüştiye Mektebi muallimi evvelinin(başöğretmen) memleketine gitmek için istediği iznin, izin zamanı gelmediğinden, verilemeyeceğinin kendisine bildirilmesi.

         Hicri 1311 tarihinde Bafra kazasına bağlı Alaçam nahiyesi merkezinde ahalinin yardımlarıyla  inşa olunan iptidai mektebinin açılış töreninin yapıldığının ilanı. Rüştiye mektebinin açılması Maarif Nizamnamesine uygun olmadığından mevcut iptidaiye mektebinin ıslahına çalışılması yazısı…

         Hicri 1316 tarihinde Alaçam nahiyesinde ahalice yapılan iptidaiye için istenen tahsisatın, maarif bütçesinden verilmesi mümkün olmadığından, mahallince karşılanması hakkındaki yazı.

         Hicri 1317 tarihinde Bafra kazası merkezinde yenilenerek tamir edilen üç sübyan mektebine Osmaniye, Mecidiye ve Hamidiye; Alaçam nahiyesi merkezdeki mektebe de Burhaniye adı vererek yeni usulle tedrisat yapılması için muallimlerin tayin edilmesi.

         Hicri tarih 1326’da Erzurum Vilayeti, Beyazıt Rüştiye Mektebi Muallim-i Evveli Mehmet Kamil Efendi’nin Alaçam Rüştiye Mektebi Muallim-i Evvelliğine tayininin uygun görüldüğü ile ilgili yazı.

                                                                                       Devam Edecek

 


Eklenme Tarihi : 10.4.2012 13:46:46 ... Okunma Sayısı : 3871 ...
alacam55.com - duyuru
.:: Diğer Duyuru Başlıkları ::.
» BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43
» Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58
» ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46